dent-doc.ru

Last news

Dź krem przeciwzmarszczkowy 40+ opinie..
Read more

Implanty okrągłe galeria świdnicka ccc


Dostawa akcesoriów komputerowych i sieciowych, telefonów stacjonarnych , baterii i akumulatorków wraz z ładowarką, płyt DVD do Wrocławskiego Zespołu Żłobków ulica Fabryczna 15 we Wrocławiu. promocji i rozliczania projektu Zadanie 3 - Specjalista ds. Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego tj.: DS. Wrocławskie Spotkania Niezwykłości, organizowane w dniach 11- r. Sprzymierzeńców 6 w Złotoryi Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej Radomiu przy ul. Kołłątaja nr 10 w Bielsku-Białej Dostawa i instalacja oprogramowania przeznaczonego do testowania wydajności protokołów i usług w sieciach NGN (w tym 4G) oraz tworzenia i zarządzania tymi usługami/sieciami w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy Przebudowa budynku koszarowego nr 31 na potrzeby WKU Suwałki-Etap I.Kusocińskiego w Szczecinie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnej UTH do realizacji projektów: Mechanika - szansą na lepsze jutro Inżynier mechanik - zawód z przyszłością, Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne związana z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmującą przebudowę i nadbudowę budynku Domu Ludowego na działce nr 4011/2 oraz modernizacją budynku OSP Krościenko Wyżne Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa budynku nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie o pawilon diagnostyczno-łóżkowy wraz z łącznikiem komunikacyjnym, na działce nr ewid. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa bankowa Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w okresie 3 lat od daty podpisania umowy wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym na okres 1 roku, z możliwością odnowienia go na kolejne 2 okresy jednoroczne, Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Opole Lubelskie - 4 zadania. /Równe szanse - lepszy start/ czyli utworzenie oddziału przedszkolnego w Nasutowie/ współfinansowanego z środków EFS PO KLPrzebudowa auli w budynku ogólnotechnicznym cz. Wiejskiej 45 A oraz inne prace remontowe pomieszczeń będących własnością Politechniki Białostockiej położone przy ul. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia komunikacyjne. Remont nawierzchni drogi nr 747 Iłża - Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica od km 47+666 do km 48+050 w m. wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 2. Usługi tłumaczenia pisemnego w zakresie realizacji projektu Business in Małopolska - Partnership Network realizowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Montaż systemu monitoringu oraz rejestracja obrazów z inwestycji Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy obiektu Leśne na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej DCCh P w Obornikach Śląskich z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 - remont i dostosowanie pokrycia dachowego oraz pomieszczenia strychu do wymogów ochrony ppoż. Sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/WR/04/52/08/2013Usługa cateringowa podczas konferencji w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów w JST realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone - 36 483 m2, tereny utwardzone - 59 471 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków - 2 534 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od r. Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2013/2014: 1. KZB Krotoszyn: Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika budowy na zadaniu: Realizacja czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, dla dwóch grup po 12 osadzonych . Orzechowej, Krzywej, Podleśnej, Konarskiego, Sierakowskiej, Kasztanowej i Miłosnej w Łomiankach. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton Remont nawierzchni wraz z budową chodnika w m. wartość nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Skłodowskiej 1a Usługi szkolenia osadzonych w Zakładzie Karnym w Brzegu, polegające na przeprowadzeniu kursu dla osadzonych pn:. Sienkiewicza 18 (działka 37/1, obręb S-2) w ramach programu Mia100 Kamienic Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 dniowych warsztatów wyjazdowych z trening asertywności i rozwojem osobistym oraz doradztwem zawodowym dla 16 uczestników wraz z 5 opiekunami projektu systemowego Równe szanse realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Działania 7.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - Zadanie A: Modernizacja Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z Odziałem Rehabilitacji Dziennej oraz Zadanie B: modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku C dla potrzeb Oddziału Internistycznego - sprawa 25/2013Przetarg nieograniczony na usługę naprawy powypadkowej pojazdu służbowego marki Ford Tourneo Connect będącego na wyposażeniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 52/ZP/WTi Z/13)Remont polegający na wymianie bram na segmentowe, wymiana naświetli, okien na PCV, naprawa opaski betonowej, docieplenia ścian wraz z wykonaniem elewacji budynku warsztatowego nr 19 w kompleksie wojskowym na terenie Jednostki Wojskowej nr 2568 w Węgorzewie ul. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonanie usługi utworzenia Lubuskiej Internetowej Platformy Informacyjnej Przeciw Przemocy oraz przeprowadzenie spotkań instruktażowych dla pracowników jednostek przeciwdziałających przemocy w rodzinie w zakresie obsługi przyporządkowanych im modułów Lubuskiej Internetowej Platformy Informacyjnej Przeciw Przemocy.wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zamówienia na wykonanie przecinki NE pod rozdzielnię polową i zespołu wyrobisk dla zajezdni lokomotyw (w rejonie przekopu N-1 na poziomie 960) w polu Bogdanka w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S. Zorganizowanie i prowadzenie: - punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Ziębice, Żórawina - mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) na terenie gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Ziębice i Żórawina. Usługi grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów uczestników projektu Mam zawód mam pracę w regionie. Usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów uczestników projektu Mam zawód mam pracę w regionie Przebudowa dróg: 1. Zadanie 2 - wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej (z filtracją powietrza wywiewanego) dla śluz oraz pokojów łóżkowych odcinka zakaźnego na kondygnacji +2UMW / AZ / PE - PN - 26 / 13 - Usługa przeprowadzenia czterech jednodniowych konferencji informacyjno - szkoleniowych nt. - postępowanie powtórzone w części zamówienia Nr 2, 6 i 8Wykonanie wraz z montażem mebli na wymiar do gabinetu zabiegowego Oddziału Chirurgii Plastycznej i Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Solizakup usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć w Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie w ramach projektu Zainspiruj umysł współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wznowienie pogwarancyjnego wsparcia technicznego producenta oraz odnowienie aktualizacji baz sygnatur ataków IDS/IPS dla urządzeń utrzymujących bezpieczną komunikację danych pomiędzy sądami oraz bezpieczeństwo i ochronę zasobów sieci komputerowych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i 16-tu Wojewódzkich Sądach Administracyjnych Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z programowania SIMATIC S7 (część 1) dla studentów PRz na potrzeby projektu pt.: Zostań Dobrym Inżynierem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzenie profilowanych kursów językowych pozalekcyjnych w pięciu liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa na potrzeby projektu Zaplanuj swoją karierę - 7 części Budowa dróg osiedlowych w Polanicy-Zdroju w ulicach: l. Sienkiewicza 20 (działka 156/8, obręb S6) w ramach programu Mia100 Kamienic Dostawa sprzętu AGD do pracowni gastronomiczno - kelnerskiej w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanego w latach 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze śrdków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2. -Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim- realizowanego w ramach Działania 3.5 POKLwykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalnym frontowym, lewej i prawej oficyny oraz budynku gospodarczym wraz z rozbiórką budynku gospodarczego lewej oficyny położonych w Łodzi przy ul. Baczyńskiego oraz przebudowa dróg osiedlowych w ulicach: Złota, Turkusowa, Opalowa, na osiedlu Kilińskiego w Polanicy -Zdroju. Wyłonienie nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z biologii i chemii w ramach Priorytetu IX.Znak postępowania: ZP-36/WZŻ/2013Konserwacja i naprawy central telefonicznych wraz z siecią i urządzeniami końcowymi (aparaty telefoniczne, faksy) zlokalizowanych w 15 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-21/WZŻ/2013Dostawa Oleju Napędowego Grzewczego EKOTERM PLUS lub oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED 0.1, albo produktu równoważnego do powyższych, do szkół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej od 20 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. do zadania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii w zasobach SM CUPRUM przy ul. Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z wyposażeniem kwaterunkowym budynku nr 31 oraz budowa drogi dojazdowej, parkingu i ogrodzenia dla potrzeb WKU Suwałki-Etap II - postępowanie 32/RBRemonty dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul Grunwaldzkiej 9 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. oraz w budynku przy ul Grunwaldzkiej 11 wchodzącym w skład Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S. Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach projektu Aktywna Rodzina - Aktywna Gmina współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie treningu pracy oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn.


© 2016 dent-doc.ru